Novartis pharmaceuticals A-Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V X Z

Capmatinib

TABRECTA

Capmatinib
Oncology

Carbamazepine

TEGRETOL

Carbamazepine
Pharma

Dabrafenib

TAFINLAR

Dabrafenib
Oncology

Dexamethasone

TOBRADEX

Tobramycin, Dexamethasone
Pharma

Lapatinib

TYKERB

Lapatinib
Oncology

Nilotinib

TASIGNA

Nilotinib
Oncology

Timolol

TIMOLOL MALEATE

Timolol
Pharma

Tobramycin

TOBRADEX

Tobramycin, Dexamethasone
Pharma

TOBREX STERILE OPHTHALMIC OINTMENT

Tobramycin
Pharma

TOBREX STERILE OPHTHALMIC SOLUTION

Tobramycin
Pharma

Travoprost

TRAVATAN

Travoprost
Pharma

TRAVATAN C

Travoprost
Pharma